Napokon: Buka u stambenim zgradama kažnjiva

Opština Budva pripremila je izmjenu oduke o kućnom redu u stambenim zgradama, kojom je predviđena nova kaznena politika.

"Novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
-se ponaša na način koji ne obezbjeđuje dnevni i noćni odmor stanara zgrade u vrijeme od 16,00 do 18,00 časova i od 22,00 do 6,00 časova


-vikom i galamom, glasnom muzikom, pjevanjem i sl., narušava mir u stambenoj zgradi i dvorištu stambene grade, ili remeti mir mehaničkim izvorima buke-upotrebom motora, mašina raznih uređaja i aparata


-prosipa tečnost, baca predmete, otpad, istresa podne i druge prostirke sa prozora, balkona, terasa i drugih djelova stambene zgrade


-na prozoru, balkonu, terasi drži predmete koji ugrožavaju bezbjednost prolaznika, narušavaju spoljni izgled zgrade ili ispuštaju tečnost u dvorište ili na posebne djelove drugih stanara

-na ulaznim vratima ne postavi metalnu pločicu sa brojem stana

-koristi zajedničke prostorije protivno članu 10 Odluke;

-ne dovede u uredno stanje zajedničke prostorije poslije svake upotrebe

-na ulazima, prilazima, hodnicima, holovima i stepeništu ostavlja predmete koji mogu ometati prolaz, uzrokovati nezgode ili narušavati izgled i čistoću

-u poslovnim prostorijama u kojima se obavljanjem djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi ili nastaje buka, nemaju postavljenu izolaciju

-ne postupa po uputstvu o korišćenju lifta;

-odlaže ogrijevni materijal van mjesta koje je određeno za tu svrhu

-dvorište stambene zgrade, odnosno pripadajuću javnu površinu koristisuprotno odredbama

-demontira zajedničke uređaje i instalacije ili vrši druge prepravke suprotno odredbama

-na vidnom mjestu ne postavi poštansko sanduče

 

foto: Jugoslav Belada

 

Novčanom kaznom od 100 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj skupština etažnih vlasnika ako:

-ne odredi raspored i način korišćenja zajedničkoh prostorija i ne stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi

-se ne stara o održavanju i kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih aparata i uređaja za uzbunu

-ne odredi mjesto za odlaganje ogrijevnog materijala

-ne istakne na vidnom mjestu obavještenje o tome ko vrši funkciju upravnika zgrade i domara

 


Novčanom kaznom od 10 eura do 100 eura kazniće se upravnik stambene zgrade ako:

-ne istakne uputstvo na liftu o načinu njegovog korišćenja i upotrebe

-u slučaju kvara ne isključi lift iz upotrebe i na svim vratima lifta ne postavi upozorenje da je lift u kvaru

-na oglasnoj tabli stambene zgrade ne istakne ovu Odluku

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja