„Dani evropske baštine“ u Budvi

1) Petak, 21. septembar – otvaranje manifestacije internacionalnog karaktera „Dani evropske baštine“ u Budvi

Na početku programa otvaranja „Dana evropske baštine“, u ime JU Muzeji i galerije Budve, obratio se Dušan Medin, diplomirani arheolog i master menažer u kulturi, koordinator manifestacije i organizator izložbe „Zapisi i crteži u prolazu“, koji je brojne prisutne bliže upoznao sa ovom manifestacijom i programom koji je Ustanova priredila u periodu od 21. do 30. septembra. Između ostalog, Medin je ukazao podršku Ministarstva kulture i uputio zahvalnost, dalje govoreći o međunarodnom karakteru ove manifestacije, pomenuvši brojne partnere, saradnike i prijatelje ovog projekta iz zemlje i inostranstva. Kazao je: „Na više lokacija u Budvi i Petrovcu zainteresovani domaći i inostrani posjetioci imaće priliku da uživaju u programu internacionalnog tipa. Prije svega, u crtežima i zapisima prof. Aleksandra Radojevića, ali i u razgovoru sa njim, potom u dokumentarnoj izložbi fotografija i predavanju o praistorijskoj umjetnosti iz Slovenije (bronzane situle), realizovanoj u saradnji sa Dolenjskim muzejom iz Novog Mesta i sa Ambasadom Republike Slonenije u Crnoj Gori. Dalje, program sadrži predstavljanje zbornika radova o svjetski čuvenom narheološkom nalazištu Crvena Stijena kod Nikšića, čiji je urednik američki profesor dr Robert Bob Vejlon, a izdavači CANU i JU Narodni muzej Crne Gore. Konačno, mladi crnogorski umjetnik Đorđe Rašović, akademski slikar, imaće svoju samostalnu izložbu u okviru programa ove manifestacije. Svi programi počinju u 20 časova i ulaz je slobodan“.


Medin je potom istakao finansijsku, logističku i drugu podršku Opštine Budva, osnivača JU Muzeji i galerije Budve, i pozvao potpredsjednika Opštine, Vladimira Bulatovića da se tim povodom obrati. Bulatović se, takođe, osvrnuo na podršku Opštine Ustanovi i uputio zahvalnost Ministarstvu kulture Crne Gore što kroz različite programe sufinansira rad ove ustanove. Istakao je i da Ustanova realizuje kvalitetne programe različitog karaktera, kao i da je posebno značajno to što se već drugu godinu zaredom pridružila brojnim evropskim gradovima i državama koji decenijama unazad obilježavaju „Dane evropske baštine“. „Svi znamo da nas umjetnost i kultura spajaju, nezavisno od našeg porijekla, jezika, istorijskog i političkog konteksta iz kog potičemo, koji su nužno različiti – ali nas upravo time bogate u svojoj različitosti. Kroz dijeljenje umjetnost i kultura nas zapravo spajaju“, zaključio je Bulatović.


Manifestaciju je otvorila Dobrila Vlahović, samostalna savjetnica I za nepokretnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture Crne Gore, sljedećim riječima: „Posebno mi je zadovoljstvo što se zahvaljujući Ministarstvu kulture i JU Muzeji i galerije Budve ova manifestacija obilježava i ovdje u Budvi, gradu koji baštini bogatu kulturnu tradiciju i na čijoj teritoriji se nalaze značajni segmenti crnogorske kulturne baštine, koji ukazuju na bogatu istoriju i tradiciju ovog prostora, na brojne kulture koje su ostavile svoj trag, a koji država Crna Gora čuva i štiti za buduće generacije, kao važan faktor crnogorskog nacionalnog identiteta i dugoročni resurs. „Dani evropske baštine“ obiljležavaju se u preko 50 evropskih država, potpisnica Evropske konvencije o kulturi, programima čiji je cilj da se širokoj javnosti u evropskim državama približi i učini dostupnim bogato kulturno nasljeđe i da se istakne jedinstvo raznolikosti zajedničkog evropskog nasljeđa, kao jednog od najkarakterističnijih činilaca evropskog identiteta. Crna Gora pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, mjesta odakle počinju sve kulturne politike i strategije, koje se baziraju na poštovanju međunarodnih standarda, već jedanaestu godinu, uspješno obilježava manifestaciju, „Dani evropske baštine“ kroz brojna kulturna događanja, što ukazuje na njenu pripadnost evropskoj kulturnoj sceni. Vjerujem da i ovaj događaj jasno ukazuje da jedino zajedničkim nastojanjima možemo ostvariti vidljive rezultate naše misije, koja znatno prevazilazi nacionalne okvire, što se i vešeras pokazuje obilježavanjem ovog značajnog međunarodnog datuma, kroz brojne programe i projekte koje je pripremila JU Muzeji i galerije Budve“, zaključila je Vlahović.


2) Petak, 21. septembar – Otvaranje izložbe prof. Aleksandra Radojevića „Zapisi i crteži u prolazu“

Nakon svečanog otvaranja manifestacije uslijedio je centralni program prve večeri „Dana evropske baštine“ u Budvi – otvaranje dokumentarno-umjetničke izložbe „Zapisi i crteži u prolazu“ prof. Aleksandra Radojevića, dipl. ing. arh. iz Beograda. Ova izložba inspirisana je Radojevićevim impresijama primorskog dijela Crne Gore, a svi crteži nastali su u periodu 2001–2016, međutim, izloženo je bilo i nekoliko crteža nastalih sredinom prošlog vijeka.
Na samom početku programa prisutne je pozdravio i o autoru bliže govorio prof.dr Ilija Lalošević, arhitekta iz Kotora: „Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da u ovom budvanskom hramu kulture kažem nekoliko riječi o izložbi našeg kolege profesora Aleksandra Radojevića, koja je pred nama. Moram da naglasim da sam i sam svoja prva znanja iz arhitekture stekao od uvaženog profesora, a od osnivanja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici imao sam još veće zadovoljstvo da radim zajedno sa njim, kao kolege nastavnici. Kada je u pitanju profesor Radojević, njegov duh i energija su, bez ikakvog pretjerivanja, izuzetni. Radojević je, takođe, izuzetan entuzijasta, nadareni istraživač, arhitekta i pedagog vedrog duha. Na ovoj izložbi prezentirao je dio zapažanja i dijaloga sa našom kulturnom baštinom, počev od kraja 50-ih godina prošlog vijeka. On je hodočasnik arhitekture i kulturnog pejzaža i svestrani renesansni „homo universale“. Crteži su mu neprevaziđeni po svom senzibilitetu, minucioznosti i poetici kamena kao materijala. Ali, uz arhitekturu tu je uvijek i toplina i prisnost između čovjeka i ambijenta. Njegovi zidovi i graditeljska ansambli, naročito oni primorski, zrače toplotom, ali i toplinom. Mislim da je naročita vrijednost crteža profesora Radojevića jedinstvo kulturne i prirodne baštine i odnos prema njima, te da on ličnim primjerom na najbolji način pokazuje da se uloga nastavnika ne završava „ex catedra“, već da ona traje čitav život. Želim profesoru Radojeviću da još dugo godina prolazi ovim prostorima i svojim crtežima nam skreće pažnju na njih“, nadahnuto je zaokrućio svoj govor prof. dr Ilija Lalošević.


Arhitekta Andrija Markuš otvorio je izložbu „Zapisi i crteži u prolazu“ sljedećim riječima: „Crtežom u svojem okruženju i planiranju Aleksandar koristi tri kolosjeka, ka tri zasebna cilja, bolje reći podsticaja. Jedan je ovaj sada gdje kao zaneseni graditelj sa oduševljenjem stoji ispred davnog nasljeđa naše arhitekture – našeg primorja, gdje staro, a od njega iscrtano, postaje novo, bez ggdje zaboravljenog kamena „da se građevina ne oburda“, za koji je svaki kamen davni klesar morao da se odmori, a sada ga je autor pročitao između redova. Tako, mi danas ovdje ništa ne gledamo što nijesmo vidjeli, no – šta je pročitano, poput Platonovih nama šifrovanih poruka – da tada ne dođu do vlasti i teško prođe kao njegov učitalj Sokrat. Odmarao se pred svojim djelima olovkom u ruci i Aleksandar, odmarao se čitanjem za dijalog sa ambijentom – za drugz fazu crtanja – crtanja njegovih objekata koje je ovdje i drugdje gradio, koje je njegov drugi crtači kolosjek. Treći kolosjek crtanja mu je je naučni i edukativni, kao profesoru Arhitektonskog crtanja na fakultetima u Beogradu, Prištini, Podgorici i Banja Luci“.


Na kraju večeri, prisutnima se obratio autor i zahvalio organizatoru izložbe – JU Muzeji i galerije Budve, Opštini Budva, Ministarstvu kulture Crne Gore i ostalim projateljima i saradnicima na izložbi, istakavši čast što izlaže u Spomen domu „Stefan Mitrov Ljubiša“.


3) Subota, 22. septembar – Razgovor sa prof. Aleksandrom Radojevićem – prateći program izložbe „Zapisi i crteži u prolazu“

Drugi program „Dana evropske baštine“ u Budvi obilježen je razgovorom sa prof. Aleksandrom Radojevićem, koji je vodio Dušan Medin, na trgu ispred Spomen doma „Stefan Mitrov Ljubiša“ u budvanskom Starom gradu.


Veče je otpočeo Medin predstavljanjem Radojevićeve biografije prisutnima: „Prof. Aleksandar Radojević rоđеn je u Nоvоm Sadu 1934. godine. Diplоmiraо je na Аrhitеktоnskоm fakultеtu u Bеоgradu 1958. godine. Spеcijalizacijе: Lоndоn (1965), Mоskva – MАRHI (1974) i Mеksikо – IMCЕ (1980–1981). Biо je zapоslеn na Аrhitеktоnskоm fakultеtu Univerziteta u Bеоgradu. U zvanju rеdоvnоg prоfеsоra (1984) оdlazi u pеnziju (2002). Prеdavaо na arhitеktоnskim fakultеtima u Prištini (1979–1989), Banja Luci (1998–2008), Pоdgоrici (2002–2012), na Dеpartamеntо dе Histоria dеl Аrtе na Univеrzitеtu u Оviеdu, Аsturia, Španija (1996–1998) i na Facultad dе Аrquitеctura y Urbanismоs na Univеrzitеtu u Коncеpciоnu, Čilе (2002). Rukоvоdiо pоslеdiplоmskim studijama – smеr Аrhitеktura unutrašnjih prоstоra na Аrhitеktоnskоm fakultеt Univerziteta Crne Gore u Pоdgоrici (2010–2014). Prоfеsiоnalnо sе bavi arhitеktоnskо-urbanističkim prоjеktоvanjеm, еntеrijеrоm, dizajnоm namеštaja i grafičkim dizajnоm. Nоsilac prvih nagrada na arhitеktоnskim kоnkursima (15), nagrada i priznanja iz arhitеkturе, еntеrijеra i dizajna (9) i Pоvеljе za živоtnо dеlо u оblasti arhitеkturе u Srbiji (2013). Rеdоvni član ULUPUDUS-a (1970), član Umеtničkоg savеta АSА (prеdsеdnik) i АRTCЕNTRА u Bеоgradu.“
Kroz razgovor prof. Radojević bliže se osvrnuo na porijeklo svoje porodice, koja vuče crnogorske, srpske i grčke korjene, potom na djetinjstvo i mladost provedene u Beogradu, gdje je, uprkos želji svoga oca da upiše Mašinski fakultet, izabrao arhitekturu. Dalje je govorio o studijama i istaknutim profesorima, među kojima je izdvojio učenje i rad sa Aleksandrom Derokom, Đorđem Petrovićem, Zoranom Petrovićem i drugima, a govorio je i o ranom profesionalnom angažmanu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Uslijedio je pregled njegovog životnog i profesionalnog puta od Beograda do drugih balkanskih gradova, Hilandara, Čilea i Španije, o kojima je u svojim bilježnicama pisao i koje je crtao, kao nekada čuveni putopisac Feliks Kanic, ostavljajući trag olovkom i perom. Poseban fokus usmjerio je na brojne svoje angažmane u Crnoj Gori, posebno na primorju (Petrovac na Moru, Ulcinj, Kotor, Sveti Stefan, Podgorica...), među kojima je istakao rad na sakralnoj arhitekturi. U završnici večeri detaljnije osvijetlio je višegodišnje iskustvo u radu na izgradnji, uređenju, sanaciji i rekonstrukciji više muzejskih ustanova u Srbiji, te o značaju odnosa prostora, svjetlosti, zvuka i teksta u takvom kontekstu. Ljubav prema crtanju i pisanju profedor Radojević je više puta tokom razgovora podvlačio, dodajući da arhitekta mora da voli svoj poziv, kao i prostore i objekte kojima se posvećuje kroz svoj rad.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja