Print this page

Budvanska rivijera ostvarila gubitak od preko 9 miliona eura, a za otpremnine trošila 814% više nego u 2019.

Na jučerašnjoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara HG “Budvanska rivijera” AD, na kojoj je izabran novi Odbor direktora, predstavnik Vlade CG Ivana Đurović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja, dala je sljedeći komentar:

“Nakon analize dostavljenih materijala, uz ukazivanje da raspolažemo ograničenim informacijama i sa rezervom u odnosu na njihovu sadržinu, u prvom redu Izvještaja menadžmenta, ukazujemo na očigledne nelogičnosti i zahtijevamo da menadžment kompanije na svim nivoima iste ispita.

Predlogom Statuta pokušavaju se implementirati odredbe izraženo diskriminatorskog karaktera sa jedinim logičnim ciljem a to je da se omogući zaposlenje tačno određenim osobama prema čijim kvalifikacijama su i kreirani uslovi za imenovanje. Neshvatljivo je da se za imenovanje Sekretara društva kao uslov traži položen pravosudni ispit, obzirom da Sekretar društva ne bi smio imati dodirnih tačaka sa organima pravosuđa u smislu potrebe da zastupa Društvo.

Pored ovoga, činjenica da je u toku 2020. godine isplaćen veliki broj otpremnina koje iznose oko pola miliona eura, kako je to opisano Izvještajem menadžmenta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD za 2020. godinu, dok se sa druge strane zapošljavalo, naročito nakon 31. avgusta do 31. decembra 2020. godine, u kom periodu je zaposleno 16 lica na neodređeno vrijeme, dok su 63 lica zaposlena na određeno vrijeme. Istovremeno, isplaćeno je 464,229€ na ime otpremina što predstavlja povećanje od 814% u odnosu na 2019. godinu. Poređenja radi, u 2019. godini na ime otpremnina isplaćeno je samo 50,800€. Dakle, u godini kada je ostvaren jedan od najvećih poslovnih gubitaka u istoriji poslovanja i u situaciji kada je bilo neizvjesno kakav se poslovni rezultat može očekivati u 2021. godini, zabilježen je rekord u porastu isplate otpremnina, vršena su znatna zapošljavanja, što je indikator nesavjesnog poslovanja u 2020. godini. Isplata otpremnina ne ide ruku pod ruku sa zapošljavanjem pa je ova praksa potencijalno ustremljena protiv imovine i interesa Društva a prema interesima pojedinaca, pa zahtijevamo da Uprava Društva na svim nivoima ispita zakonitost ovih postupaka.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u 2020. godini iznosili su svega 2.521.045,91€ neto, shodno Izvještaju nezavisnog revizora. Kod ovako lošeg poslovnog rezultata nije jasno čime se pravdaju previsoki iznosi troškova prema dobavljačima, pogotovo prema izdvojenih deset dobavljača vezano za nabavku robe i usluga, od kojih su obaveze prema LD Gradnja iznosile od 498.400,76€, Voli trade iznosile 278.784,05€, prema Cubo D.O.O. 261.577,34€ (isplata društvu koje se bavi konsultanskim uslugama), obaveze prema advokatskoj kancelariji Jovović u iznosu od 178.194,50 € te obaveze prema Oktel opremi u iznosu od 175.332,15€ i dr.

Vjerujemo da će se nakon detaljne analize poslovanja, pored ukazanih nelogičnosti, ukazati potreba za preispitivanjem brojnih odluka i poteza koji su donešeni u prošloj godini. Zahtijevamo od Odbora direktora da, nakon imenovanja, odmah krene u ispitivanje zakonitosti navedenih postupaka kao i cjelokupnog poslovanja Društva u prethodnom periodu.”

 

PODIJELI

Tagged under