Izvorna arhitektura tvrđave Mamula se mora sačuvati

U cilju cjelovitog i tačnog informisanja građana o aktivnostima na projektu turističke valorizacije Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, Ministartsvo održivog razvoja i turizma, kao nadležno za oblast upravljanja prostorom, zaštite životne sredine i turističkog razvoja, informiše o sljedećem: 

Državna studija lokacije "Sektor 34", koja između ostalog obrađuje Ostrvo Mamula, je na prijedlog Ministarstva održivog razvoja i turizma, usvojena od strane Vlade Crne Gore 2012. Godine, sa ciljem obezbjeđenja zaštite i održivog korišćenja prirodnih i stvorenih resursa kao i povećanja turističkih i privrednih potencijala na predmetnom prostoru. Osnov za izradu ovog planskog dokumenta su smjernice iz važeće planske dokumentacije: Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro i Prostorni plan Opštine Herceg Novi do 2020. godine. U izradi dokumenta ostvarena je saradnja sa Opštinom Herceg Novi, a tokom javne rasprave i sa građanima i drugim zainteresovanim subjektima, čime je ostvaren princip transparentnosti u radu i učešća građana u kreiranju i donošenju važnih državnih dokumenata. Određene primjedbe i sugestije sadržane su u usvojenoj verziji planskog dokumenta, dostupnog sa svim prilozima na web adresi: http://www.mrt.gov.me/rubrike/planska-dokumentacija/113094/Drzavna-Studija-lokacije-Sektor-34.html   

 

Takođe, ostvarena je tijesna saradnja sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama, posebno sa tadašnjim Regionalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture, čije su smjernice za konzervaciju spomenika kulture u potpunosti ugrađene u planski dokument. U saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Sektorom za životnu sredinu u Ministarstvu urađena je Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za cjelokupni prostor obuhvaćen planskim dokumentom. U tom smislu, dati planski kapaciteti, koji omogućavaju održivi razvoj ovog prostora, istovremeno predstavljaju i akt očuvanja prirodne sredine. 

 

U planskom dokumentu jasno se navodi da je „polazni uslov za aktiviranje tvrđave Mamula u turističke svrhe očuvanje njenog spomeničkog potencijala koji se ispoljava u specifičnom prostornom rješenju, konstruktivnom sklopu, građevinskim materijalima, oblogama, plastičnoj dekoraciji i dr. Ovim integralnim svojstvima objekta mora se prilagoditi - podrediti svaka planirana konstrukcijska intervencija. Jedini način da se to postigne jeste interdisciplinarni timski rad i aktivno sudjelovanje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Kao prvi korak zaštite neophodno je pripremiti generalni projekat sanacije i restauracije, sa etapama izvođenja, nakon prethodno obavljenih ispitivanja i analiza. Osnovni cilj obnove mora biti restauracija izvornih struktura uz primjenu autentične tehnologije zidanja“. 

 

U skladu sa Odlukom o planu privatizacije za 2013. godinu, Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta pripremila je tendersku dokumentaciju za davanje u dugoročni zakup Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, posebno uzimajući u obzir navedene elemente koji se odnose na zaštitu ovog prostora kao spomenika kulture i zaštitu životne sredine. Tenderska komisija je u pripremi dokumentacije bila u komunikaciji sa Opštinom Herceg Novi, kao lokalnim patnerom za buduću realizaciju projekta, gdje se posebno vodilo računa ostimulisanju ekonomskog razvoja Opštine Herceg Novi, kvalitetnijoj zaštiti okoline zbog izgradnje infrastrukture, sprečavanju nelegalne izgradnje i razvoju nove ponude usluga. Ključna polazišta Tenderske komisije za valorizaciju ovog prostora su rekonstrukcija i kozervacija tvrđave u postojećim gabaritima u skladu sa Državnom studijom lokacije i , tradicijom i kulturno istorijskim naslijeđem, čišćenje lokacije i kreiranje posebnog turističkog proizvoda, u cilju unapređenje ukupne tuističke ponude Crne Gore. Takođe, imajući u vidu predhodna iskustva vezano za bezbjednost lokacije, realizacijom projekta lokacija postaje dostupna i bezbjedna za sve posjetioce. 

 

Odabir edukativnog turizma kao najprimjerenije namjene ima utemeljenje u specifičnim istorijskim, arhitektonskim i ambijentalnim kvalitetima Ostrva i Tvrđave. A to su:

Izvorna arhitektura tvrđave se mora sačuvati. Adaptacije su dozvoljene isključivo u okviru njenih postojećih gabarita. 
- Sadašnji prirodni ambijent ostrva, uključujući karakteristike tla, vegetacije i mora, treba u najvećoj mjeri zadržati i unaprijediti

 

U kreiranju idejnog rješenja za valorizaciju ovog lokaliteta, korišćena je najbolja svjetska praksa u rekonstrukciji spomenika kulture u Njemačkoj i Hrvatskoj.

 

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti