Print this page

Turci, Francuzi, Koreanci, Danci, Indijci zainteresovani za Aerodrome Crne Gore

Na osnovu čl. 21 i 38 Zakona o koncesijama („Službeni list CG”, broj 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva objavilo je dana 11. oktobra 2019. godine, Javni oglas za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, u skladu sa članom 38 Zakona o koncesijama i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“, broj 67/09). Rok za podnošenje Prijava za pretkvalifikaciju, određen navedenim Javnim pozivom, istekao danas, tj. 25. novembra 2019. godine u 12 časova. Otvaranje pristiglih Prijava otpočelo je u 13 h u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Otvaranju Prijava za pretkvalifikaciju prisustvovali su članovi Tenderske komisije, kojom je predsjedavao Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva, zamjenik Predsjednika komisije.

Otvaranju Prijava prisustvovali su i ovlašćeni predstavnici svih ponuđača, kao i predstavnici IFC-a.
Po Javnom oglasu za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, pristiglo je 7 (sedam) Prijava potencijalnih ponuđača, kako slijedi, po vremenu dostavljanja Prijava:

1) Konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska

2) Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja

3) GMR, Indija

4) Groupe ADP Consorcium-TAV, Francuska, Turska

5) Corporacion America Airports, Luxemburg

6) Limak Holding, Turska

7) Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luxemburg

Dakle, pristiglo je 7 Prijava, od 4 kompanije i 3 konzorcijuma, iz 7 država.

U skladu sa Javnim pozivom i Pretkvalifikacionom dokumentacijom, sve Prijave za pretkvalifikaciju su blagovremeno dostavljene.

Tenderska komisija izvršila je, u prisustvu opunomoćenih predstavnika potencijalnih Ponuđača, a u skladu sa Pretvalifikacionom dokumentacijom, otvaranje Prijava za pretkvalifikaciju, kojom prilikom je utvrđeno da su sve pristigle Prijave propisno označene

PODIJELI