Print this page

Predavanje na temu problematike otpada na plažama i u moru

U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora (IBMK) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) a koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, 22.10.2018 su održane prve prezentacije namijenjene djeci osnovnih škola sa ciljem edukacije na temu problematike otpada na plažama i u moru.

Prezentacije su održane u OŠ “Veljko Drobnjaković” iz Risna – Kotor, od strane: mr Slađane Gvozdenović, saradnice u istraživanju (IBMK - UCG), Marije Bajković, saradnice za zaštitu životne sredine (JP Morsko dobro) i Vojislava Dragnića, Višeg samostalnog saradnika za uređenje prostora (JP Morsko dobro).


Predavanjima je prisustvovalo oko 160 djece, uzrasta od 7-14 godina, nekoliko nastavnika i školskog osoblja. Prezentacije su se sastojale iz dva dijela, pri čemu je prvi dio bio posvećen opštem predavanju o problematici otpada na plažama i u moru kao i vremenu razgradnje različitih kategorija otpada; negativnim uticajima otpada na živi svijet podmorja i posljedično – uticaj na čovjeka. Nakon toga, predstavljeni su prvi rezultati projekta WELCOME koji se odnose na analize proljećnog sakupljanja i kategorizacije otpada, a koje su sprovedene na nekoliko plaža crnogorskog primorja, na teritorijama Opština Ulcinj, Budva i Herceg Novi. Djeci su predstavljeni i postojeći naučni rezultati o količinama, vrstama i prostornoj distribuciji otpada u moru sa područja Jadranskog i Jonskog mora.


Drugi dio predavanja je obuhvatio temu stepena ugroženosti, zaštite i unaprijeđenja pješčanih dina, kao specifičnih formacija koje se nalaze u zaleđima pješčanih plaža, a čija je zaštita od erozije planirana u okviru WELCOME projekta. Isticanje značaja pješčanih dina koje se nalaze na području velike Ulcinjske plaže je od posebne važnosti za djecu prvenstveno u cilju unaprijeđenja njihovog znanja, odnosa prema životnoj sredini i upoznavanja sa specifičnim, rijetkim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama koje naseljavaju prostore dina. U cilju unaprijeđenja stanja i zaštite pješčanih dina, u okviru pomenutog projekta planirano je sakupljanje prirodnog, otpadnog i neobrađenog drveta koje će poslužiti kao bazni resurs za zaštitu dina, odnosno formiranje drvenih ograda i koridora i spriječiti njihovu direktnu eroziju.
Aktivnosti vezane za edukaciju djece u okviru projekta će biti nastavljene i u narednom periodu u drugim osnovnim školama na crnogorskom primorju.

 

foto: Miloš Ćetković

PODIJELI