Print this page

Program održavanja javne rasprave

Predsjednik Opštine Budva, saglasno Zaključku o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu, broj: 01 – 400/20-2590/1, od 11.11.2020. godine, je isti stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana od 11.11. do 26.11.2020. godine.

Sekretarijat za  finansije Programom javne rasprave precizira slijedeće:

1. Program javne rasprave za Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu je dostupan u periodu od 11.11. do 26.11.2020. godine, na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, 1. Opština Budva/Novosti; 2. Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti,

- na Oglasnoj tabli  u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva i
- na RTV Budva - oglasno;


2. Uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, neće se organizovati javne tribine, tako da će Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu biti  dostupan svim
zainteresovanim u periodu od 11.11. do 26.11.2020. godine, na:

- internet adresi Opštine Budva  www.budva.me (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti)  i na

- Oglasnoj tabli  u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva

 

3. Sekretarijat za  finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 30.11.2020. godine.

4. Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 01.12.2020. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

PODIJELI