Print this page

Raspisan tender za hotelska kupališta u Ulcinju i Baru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za davanje u zakup hotelskih kupališta u Baru i Ulcinju.

Otvaranje ponuda zakazano je za 2. jul.

Na tenderu su : 

-u Sutomoru, zapadni kraj Sutomorske plaže u dužini od 40 m¹/površine 900 m2, dio kat.parcele 2115 KO Sutomore, u zahvatu sazapadne strane 11 m1 od navoza na kraju Sutomorske plaže istočnoobodom plaže u dužini od 40 m1 do susjednog  kupališta 4B, sapripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4A u Atlasucrnogorskih plaža i kupališta u opštini Bar.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko 

U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata

Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 1.530,00 €

 

- U Baru, u naselju Dobra voda, obala na lokalitetu Ujtin potoka, u dužini od 28 m1/površine 500 m2, dio kat.parcele 3192 KO Dobre Vode, obala ispod kat. parcele 276/2 i 2762/3  KO Dobre Vode, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 10A2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Bar.

Tip kupališta: hotelsko

U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom

Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.465,00 €      

 

- U Ulcinju, središnji dio Male plaže – Gradske plaže u dužini 30 m / površine 730 m2 kao dio kat.parcele br.3589 KO Ulcinj i to 6m zapadno od ulaza (stepeništa) na plažu istočno osnovom obalnog zida u dužini 30 sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Ulcinj.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko 

U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :

1) plažni bar bez terase, bar površine 12 m2 

2) konzervator za sladoled, 1 kom

Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 8.487,00€

 

Minimalne cijene godišnjeg zakupa date su bez uračunatog PDV-A.

 

PODIJELI

Tagged under