Morsko dobro raspisalo poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i priovezišta u Tivtu, Herceg Novom i Kotoru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspislao je poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta za tri primroske opštine

"Predmet ovog poziva je davanje u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra i to:Lokacije pristaništa i privezišta koje su određene Programom objekata obalne infrastrukture koje je donijelo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom", navodi se u pozivu.
Na tenderu su se našla:

Opština Herce Novi

1.1. BAOŠIĆI

PREDMET ZAKUPA: Pristanište i privezište sa madraćem u Baošićima na k.p. 755,756,757,758,759 K.O.Baošići sa pripadajućim akvaprostorom, dužine operativne obale za pristajanje plovila L=17.5m, Pkopna=35m2, operativne obale za komunalne vezove L=35m. Pkopna=70m2, operativne obale za komercijalne vezove L=60m, Pkopna 120m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 400m2.
Lokacija je označena 15. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje komunalni i komercijalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 1.600,00 EURA

 

 

1.2. ROSE

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište (mandrać) u Rosama na k.p. 70 KO Rose sa pripadajućim akvaprostorom, dužine operativne obale za pristajanje plovila L=20m, Pkopna=40m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 300m2.
Lokacija je označena 18. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje komunalni i komunalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA ZAKUPA: 1.200,00 EURA


2. OPŠTINA KOTOR

2.1. LIPCI

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p. 411 KO Strp sa dužinom operativne obale za pristajanje plovnih objekata L=26m, P kopna= 316m2, dužina operativne obale za komunalni privez L=24m, P kopna= 48m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 1450m2.
Lokacija označena 3. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i privez komunalnih plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 4.212,00 EURA

2.2. DOBROTA

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p. 409 K.O. Dobrota sa dužinom operativne obale za pristajanje L=12m, površina kopna= 24m2.
Lokacija označena 9. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 2.148,00 EURA
Napomena: Na pristaništu se montiraju plutajući pontoni dužine L=45m i širine 2m, što čini P od 90m2. Površina akvatorija privezišta iznosi 530m2. Oznaka lokacije 9.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor.
Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Kotor i saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

2.3. DOBROTA

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p.1034 i 1035 KO Dobrota sa dužinom operativne obale za pristajanje L=126m, P kopna= 252m2 , dužina operativne obale za komunalni privez plovnih objekata L=120m a P kopna=240m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 825m2.
Lokacija označena 10. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i komunalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 4.674,00 EURA


2.4. PRČANJ

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p. 112 KO Prčanj,
Mandrać 1 - dužine operativne obale za pristajanje L1=28,4m a P1 kopna=42,6m2 , dužina operativne obale za komunalni privez plovnih objekata L1=80m a P1 kopna=160m2
Mandrać 2- dužine operativne obale za pristajanje L2=25m a P2 kopna=37,5m2, dužina operativne obale za komunalni privez plovnih objekata L2=60m a P 2 kopna=120m2
Površina akvatorija mandraća1 iznosi 320m2.
Površina akvatorija mandraća 2 iznosi 239m2.
Lokacija označena 19. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i komunalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 1.790,00 EURA

2.5. PERAST

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno privezište na k.p. 347 KO Perast sa dužinom operativne obale za privez 12,5 m, P kopna=25m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 375m2.
Lokacija označena 7.1 u Izmjenama i dopunama Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: komercijalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA:1.200,00 EURA


2.6. STOLIV

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno privezište na k.p. 272 KO Stoliv I, sa dužinom operativne obale za pristajanje L=20m, P kopna=40m2.
Površina akvatorija privezišta iznosi 225m2.
Lokacija označena 20. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i komunalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 930,00 EURA
Napomena: Na pristaništu se postavlja montažno demontažni privremeni objekat (oprema za brodove na solarni pogon za prevoz putnika u vidu pristupnog trougla dimenzija 1x0,7m-rezervisani pristupni prostor 22x7m) lokacija je označena 18.8 u Programu privremenih objekata. Navedenu opremu postavlja firma „International Grants and consulting“. Zakupac pristaništa je u obavezi da omogući postavljanje predmetne opreme, omogući pristup plovilima na solarni pogon po režimu predviđenom tekstom ovog Javnog poziva u dijelu „Izmjena i dopuna Kriterijuma“.


2.7. DOBROTA ponton

PREDMET ZAKUPA: Akvatorijum ispred kat.parcele 2018 KO Dobrota, za postavljanje plutajućeg privremenog objekta pontona dimenzija 12.5 x 2.5 m.
Lokacija označena 10.1 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor za period 2019-2023 god.
NAMJENA: platforma za pristajanje i privez plovila
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 375,00 EURA
Za stavljanje u funkciju plutajućeg pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Kotor i saglasnost od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Za stavljanje u fukciju plutajućeg pontona potrebno je obezbijediti saglasnost nosioca prava korišćenja na k.p.2018 KO Dobrota upisanog u LN 266.
2.8 DOBROTA
PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište ispred kat.parcele 678 KO Dobrota I, sa dužinom operativne obale za pristajanje L=30m, P kopna= 60m2. Dužina obale za privez L=20m, P kopnenog dijela za privez 40m2 .
Povrsina akvatorijuma iznosi P=400m2
Lokacija označena 9.1 u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i komercijalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 2.040,00 EURA
2.9. MUO

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p. 170 KO Muo sa dužinom operativne obale za pristajanje plovnih objekata L=30m, P kopna= 60m2, dužina operativne obale za komercijalni privez plovnih objekata L=121m, P kopna=242m2 , dužina operativne obale za komunalni privez plovila L=65m, P kopna=130m2
Površina akvatorija za komercijalni privez iznosi 1470m2.
Površina akvatorija za komunalni privez iznosi 665m2.
Lokacija označena 14. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje, komunalni i komercijalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 7.186,00 EURA
Napomena: Na pristaništu se postavlja montažno demontažni privremeni objekat ( oprema za brodove na solarni pogon za prevoz putnika u vidu pristupnog trougla dimenzija 1x0,7m-rezervisani pristupni prostor 22x7m) lokacija je označena 15.1 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor. Navedenu opremu postavlja firma „International Grants and consulting“. Zakupac pristaništa je u obavezi da omogući postavljanje predmetne opreme, omogući pristup plovilima na solarni pogon po režimu predviđenom tekstom ovog Javnog poziva u dijelu „Izmjena i dopuna Kriterijuma“.

3. TIVAT

3.1. NOVO MULO

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište ispred k.p. 65/5 KO Bogišići sa dužinom operativne obale za pristajanje L=20m, P kopna= 40m2. Dužina operativne obale za komunalni privez L=35m, P kopna=70m2
Površina akvatorijuma privezišta iznosi 280m2.
Lokacija označena 12. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i komunalni privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 1.180,00 EURA
Napomena: Na pristaništu se postavlja montažno demontažni privremeni objekat (oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika u vidu pristupnog trougla dimenzije 1x0.7m-rezervisani pristupni prostor 22x7m) , lokacija označena kao 10.19 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Tivat. Navedenu opremu postavlja firma „International Grants and consulting“. Zakupac pristaništa je u obavezi da omogući postavljanje predmetne opreme, omogući pristup plovilima na solarni pogon po režimu predviđenom tekstom ovog Javnog poziva u dijelu „Izmjena i dopuna Kriterijuma“.

3.2 . KRAŠIĆI

PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište ispred k.p. 955/2 KO Krašići sa dužinom operativne obale za pristajanje plovila L=40m, Dužina operativne obale za komunalni privez plovila L=44m, P kopna= 88m2
Površina akvatorijuma privezišta iznosi 870m2.
Lokacija označena 15. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje i privez komunalnih plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 2.876,00 EURA

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti