SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU: Javni poziv za dodjelu podrške razvoju poljoprivrede za 2021. godinu.

U okviru podrške aktivnostima za unapređenje i razvoj poljoprivrede za 2021. godinu, korisnik ostvaruje pravo na dodjelu sredstava koja se odnose na sljedeće vidove podsticaja:1.Promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda;

2. Podrška razvoju ruralnog turizma;

3. Podrška razvoju proizvodnje voćnih zasada;

4. Podrška proizvodnji i razvoju maslinarstva;

5. Podrška proizvodnji i razvoju vinogradarstva i vinarstva;

6. Podrška povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji;

7. Podrška razvoju pčelarstva;

8. Podrška razvoju organske proizvodnje;

9. Podrška podizanju zasada ljekovitog bilja;

10. Podrška stočarskoj proizvodnji;

11. Podrška aktivnostima za vodosnabdijevanje;

12. Podrška razvoju ribarstva i marikulture

Kao i na podršku posebne namjene:

1. Unapređenje lovstva.

DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao i odgovarajuće NVO čiji su ciljevi i djelatnost poljoprivreda i koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Budva i koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Budva, osim pčelara koji mogu da imaju seleće pčelinjake u drugim opštinama.

VISINA PODRŠKE

Za sve nabrojane vidove podsticaja, Planom korišćenja sredstava opredjeljeno je ukupno 50.000 €.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu od 50 % bez PDV-a od ukupno prihvatljivih troškova po investiciji, sa sljedećim izuzecima:

- Posebna podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima (ne mlađim od 18 godina i ne starijim od 35 godina) i ženama poljoprivrednim proizvođačima u iznosu do 70%, uz obavezu bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u narednih 5 godina;

- Iznos podsticajnih sredstava za nabavku sadnog materijala je do 80%, bez PDV-a;

- Iznos podsticajnih sredstava za zasnivanje novih zasada voća, maslina, vinograda, povrtarske proizvodnje, plantaža višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja, odnosno privođenje neobrađenog zemljište poljoprivrednoj namjeni (nabavku sadnog materijala, radovi na kultivisanju i pripremi zemljišta i drugo) je do 80%, bez PDV;

- Naknade štete koju su poljoprivredni proizvođači pretrpjeli usled elementarnih nepogoda u iznosu do 60% od procijenjene štete.

PRAVO NA PODSTICAJ

Pravo na podsticaje, korisnik može ostvariti ako:

- Nema neizmirenih poreskih obaveza prema organima lokalne uprave;

- Nije koristio podršku po istom osnovu od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- Posjeduje poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu ili u vlasništvu članova njegove porodice (bračni drug, roditelji i djeca registrovanog poljoprivrednog proizvođača), ili je poljoprivredno zemljište uzeto pod zakup na period ne kraći od 5 godina, počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtjev.

Jedan poljoprivredni proizvođač u jednoj godini može ostvarivati pravo na podsticaj u više različitih grana, a najviše jednom po istom osnovu u toku kalendarske godine.

Podnosioci zahtjeva imaju pravo da dostave dokaze (račune) o uplati troškova realizovanih poslova za peiod od novembra 2020. godine zaključno sa novembrom 2021.godine.

SREDSTVIMA PODSTICAJA NE NADOKNAĐUJU SE:

- Nabavka korišćene odnosno, polovne opreme i mehanizacije;

- Troškovi poreza, carine, uvoza, administrativne takse i slični troškovi;

- Kupovina i zakup poljoprivrednog zemljišta i postojećih objekata;

- Troškovi sopstvenog rada (zarada, doprinosa);

- Izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija objekata se ne može podržati na zemljištu ili objektu na kojima su u katastarskom operatu upisani tereti i ograničenja (hipoteka, zabrana opterećenja, otuđenja i sl.);

- Nabavka svih vrsta roba, usluga i radova može biti prihvaćena za podršku samo ukoliko je dobavljač roba, pružalac usluga i izvođač radova pravno lice registrovano za obavljanje tih djelatnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- Obrazac Zahtjeva za odobrenje podrške;

- Rješenje o registraciji poljopivrednog gazdinstva koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- Dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, Ugovor o zakupu, Rješenje o nasljeđivanju);

- Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva;

- Potvrda da nema neizmirenih poreskih obaveza prema organima lokalne uprave;

- Računi na ime podnosioca Zahtjeva o uplati troškova realizovanih poslova i drugi dokazi (profakture) na osnovu kojih se moraju platiti računi prije isplate odobrenih sredstava.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške unapređenju proizvodnje i razvoju vinogradarstva za 2021. godinu, može se preuzeti sa web site-a Opštine (www.budva.me), u kancelarijama Sekretarijata za privredu ili Građanskom birou opštine Budva.

Popunjen obrazac Zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti neposredno u Građanskom birou opštine Budva ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sekretarijat za privredu, zahtjev po JAVNOM POZIV-u za dodjelu podrške razvoju poljoprivrede za 2021. godinu, Trg Sunca 3, 85310 BUDVA

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je otvoren do 01. novembra 2021.godine, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju ovog programa.

U slučaju utroška sredstava prije 01. novembra 2021. godine Javni poziv će biti zaključen o čemu će proizvođači biti obaviješteni.

Obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva vršiće se u toku Javnog poziva.

PROCEDURA REALIZACIJE

Komisija Sekretarijata za privredu prije odobravanja projekta investicije, obilazi proizvođače koji su dostavili kompletnu dokumentaciju, vrši uvid u postojeće stanje i vrši provjeru podataka i uslova propisanih Odlukom o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i o tome sačinjava zapisnik sa ocjenom i mišljenjem o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih podsticaja.

Po odrađenom poslu proizvođača ili kupljenoj opremi koja je predmet podsticaja, komisija vrši provjeru ispunjenosti uslova za ostvarena prava i rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava.

U skladu sa članom 33 Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na žiro račun korisnika.

Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati.

Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su članom 35 i 36 Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede.

Podnosilac čiji zahtjev ne bude prihvaćen biće obaviješten o razlozima za odbijanje.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Opštini Budva, kancelarija br. 83.

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti