Šta se smatra čistom morskom vodom

Još od 1996. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje godišnje programe praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje sezone shodno odredbama Zakona o vodama. Od 2010.  Program se realizuje u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl. list RCG 02/07),kao i u skladu sa ostalim nacionalnim i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, voda i mora. Program je usklađen sa osnovnim zahtjevima EU Direktive o kvalitetu voda za kupanje i rekreaciju (Directive 2006/7/EEC) i Međunarodnog programa Plava Zastavica (Blue Flag Programme).

 

Dosadašnji Programi praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode obuhvaćali su 85 lokacija na javnim kupalištima na kojima je uzorkovanje morske vode vršeno u petanestodnevnim intervalima u periodu ljetnje kupališne sezone od maja do oktobra.

PARAMETRI

Radi praćenja sanitarne ispravnosti morske vode na javnim kupalištima i njenog ukupnog kvaliteta, a u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim propisima, prate se sledeći parametri:

Osnovni mikrobiološki parametri:

1. Escherichia coli (u 100 ml)
2. Intestinalne enterokoke (u 100 ml)

Prateći fizičko-hemijski parametri:

temperatura vazduha
temperatura vode (prilikom uzimanja uzorka)
salinitet
pH 
boja 
zasićenost kiseonikom (%O2)
amonijak (mg/l)
plivajuće otpadne materije (opisno)
boja i providnost (opisno)

UZORKOVANJE

Uzorak morske vode koji se analizira mora biti propisno uzet sa središnjeg dijela kupališnog prostora, na dubini od 1 m, 30 cm ispod površine vode. Uzorak vode se uzima sterilnom bocom (250ml) koja se zatvara i do laboratorije prenosi u frižiderima na temperaturi od oko 4°C. Uzorak mora biti analiziran u okviru 24h od vremena uzimanja istog. Zbog vršenja analize u istim uslovima, i što veće pouzdanosti dobijenih podataka uzorak iz kojeg se vrše analize traženih mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara mora biti jedinstven i nedjeljiv.

Prilikom uzimanja uzorka, obezbjeđuju se i podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka (vjetar, oblačnost, padavine, talasi), kao i vrši evidencija izvora zagadjenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode.

 

METODOLOGIJA

Ispitivanje sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se primjenom standardnih referentnih metoda koje su propisane Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl.list RCG 02/07) – Prilog I i Prilog IV.

Metodologija koja se koristi prilikom vršenja mikrobioloških parametara mora biti po ISO standardima 9308-1 i 7899-2 za Escherichia coli i Intestinalne enterokoke (ili po standardima ISO 8199 i 6887-1 za iste parametre). Shodno ovim standardima uzgajanje kolonija Escherichia Coli se vrši na podlozi koju čine "Tryptone bile agar" (TBA) i "agar sa Soybean leaflet" (TSA), a za potvrdu, osim crveno obojanih kolonija, koristi se "Indole reagens" (reagens James). Podloga na kojoj se uzgajaju Intestinalne enterokoke je "m-Enterococcus Agar" (DIFCO), dok se njihova potvrda radi prebacivanjem kolonija na podlogu od "Agar bile esculina azide" (BEAA) čije crnjenje dokazuje prisustvo Intestinalnih enterokoka. 

 

KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA

Shodno članu 13, Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju razvrstavaju se u dvije klase, i to:


klasa K1-odlične
klasa K2- zadovoljavajuće

Za priobalne morske vode granične vrijednosti parametara su:

Parametar

Jedinica mjere

K1

K2

Intestinalne enterokoke

/100 ml

100

200

Escherichia coli

/100 ml

250

500


Vrijednosti parametara za klasu K1 zasniva se na procjeni 95-tog percentila, a klase K2 na procjeni 90-tog percentila.

Na osnovu člana 14. Uredbe, smatra se da voda za kupanje zadovoljava mjerodavne parametre ako se pokaže da u uzorcima tih voda uzetih na istom mjestu uzorkovanja i propisanim intervalima zadovoljava parametarske vrijednosti za kvalitet date vode, i to:
-95% uzoraka odgovara vrijednostima specificiranim u članu 13 Uredbe, i uzastopno zahvaćeni uzorci u statistički cjelishodnim intervalima ne odstupaju od relevantnih parametarskih vrijednosti.

foto: Adnan Dautović

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti