Uknjiženo postrojenje u Vještici: Bolje radi nego kod Njemaca

Novo rukovodstvo opštinskog preduzeća “Otpadne vode,doo Budva” su uspjeli da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vještici upišu u katastar i to bez tereta i ograničenja jer za isto je postojala kako građevinska tako i upotrebna dozvola i iste u predata uz Zahtjev za uknjižbom. Područna jednica Uprave za katastar i državnu imovinu je 10.09.2021. donijela Rješenje broj 954-104-U-4618/21 kojim se odobrava upis svih predmetnih objekata koji pripadaju postrojenju u Vještici.

Uz projekat izvedenog stanja tehnologije ćija je izrada od strane društva takođe dovedena do samog kraja , preduzeće je stvorilo sve potrebne preduslove da preda Zahtjev Upravi za vode za dobijanje vodne dozvole i time bi društvo u potpunosti poslovalo u zakonskim okvirima.

Od marta 2021.godine novo rukovodstvo na čijem čelu je kadar Demokrata Milivoje Radulović, je uspjelo da od regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti dobije sve potrebne licence i saglasnosti kao i da usvoji niz akata neophodnih za nesmetano funkcionisanje društva. Uporedno su intezivno radili na realizaciji plana javnih nabavki kako bi nabavili sve neophodne rezervne djelove i ostvarili kontakt i saradnju sa svim serviserima opreme koja je instalirana na postrojenju i pumpnim stanicama. To je bilo neophodno jer je oprema u upotrebi već više od sedam godina i prijeko je bilo potrebo servisiranja opreme i zamjena dotrajalih djelova na njoj. Navedeno nije bilo nimalo lako ostvariti jer su gotovo sve kompanije iz inostranstva i bilo je potrebno ostvariti saradnju sa njima i zainteresovati ih da konkurišu na naš javni poziv ili da nađu distributera u našoj državi.

Turistička sezone  2021.godine je prva sezona u svom pravom smislu tokom koje je  rukovođenje postrojenjem bilo u potpunosti pod novoformiranim opštinskim preduzećem “Otpadne vode,doo Budva”. Postrojenje je funkcinisalo  na zadovoljavajućem nivou i daleko iznad očekivanja ako se uporedi sa periodom kada je sa istim upravljala njemačka kompanija WTE Wassertechik GmbH.  O tome govori i zadovoljstvo okolnog stanovništva i mnogobrojne analize kvaliteta izlazne vode tj. voda nakon prečišćavanja koje su radile akreditovane laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na site-u ovog društva. Najveći problem u tehnološkom procesu prečišćavanja je i dalje neadekvatna aeracija. Taj problem je ove godine bio manje izražen iz razlogan što su tehnolozi iz preduzeća u saradnji sa stručnjacima iz Hrvatske došli do ideje da doziranje određene hemikalije tj više njih dovedu do toga da se mulj u finanlnim taložnicima bolje taloži i zauzima manju zapreminu a time umanjimo neprijatne mirise u toku najvećeg priliva kanalizacionih voda koje ulaze u postrojenje.

Kada je u pitanju količina obrađenog mulja  samo za Jul i Avgust su sledeće : za Jul mjesec 4630 m3 a za Avgust 5420 m3 a što ukupno izlazi preko 10 000 m3 za ova dva mjeseca. Nakon obrade mulja tj. tretiranje sa krečom i ferihloridom i obradom na presama ta količina obrađenog mulja za ova dva mjeseca je iznosila ukupno 1036 m3 koji je kao takav dalje odvožen za Albaniju. Želim da napomenem da ovo predstavlja veliki problem na nacionalnom nivou koji je potrebno riješiti jer se troše ogromna finansijska sredstva samo na odvoženju istog u drugu državu a on se može iskoristiti kako za proizvodnju biogasa i dalju proizvodnju električke energije tako i za kompostiranje. Društvo intezivno radi, zajedno sa osnivačem, i na rješevanju ovog preblema pa smo u vezi toga već u izradi i davanju konkretnih rješenja asve uz saradnju sa određenim inostranim partnerima.

Postrojenje se nalazi u stanju potpune funkcionalnosti i kompletna oprema na njemu je u ispravnom stanju. Uvjek se radi na zamjeni i popravci nekih djelova na opremi a to nam je omogućeno jer smo na vrijeme uspjeli da nabavimo rezervna opremu i djelove  i iz tog razloga funkcionalnost ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje. Veliku bojaznost jedino imamo kada je u pitanju funkcionalnost SCADA sistema jer za isti ne posjedujemo source-code i bilo kakav problem sa sistemom je nemoguće riješiti bez pomoći i podrške firme GROSSE WENTRUP  iz Njemačke. Moram da naglasim da smo u toku jula mjeseca imali problem sa SCADA sistemom, zbog kojeg smo morali organizovati stalna dežurstva, i da smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa pomenutom kompanijom i nakon čega su oni došli i rješili ovaj  problem i trenutno smo u pregovorima sa njima da ostvarimo trajnu saradnju.

Neprijatni miris mogao se osjetiti u danima velikog opterećenja postrojenja i taj problem se ne može izbjeći dok se ne poboljša sistem aeracije na postrojenju. Mi smo sve uradili da to svedemo na najmanji mogući nivo shodno našim mogućnostima i možemo reći da smo u velikoj mjeri uspjeli i u vezi toga smo dobijali pohvale od velikog broja kako stanovništva tako i hotelijera i ostalih koji borave i privređuju na ovo području.

Opština Budva je u 2021.godini opredjelila 1M eura uključujući i sredstva potrebna za odvoz mulja a koja iznose oko 300.000,00 eura. S tim u vezi naše društvo ima isplanirani budžet u iznosu od nekih 700.000,00eura i to su dovoljna sredstva za redovno i tekuće održavanje postrojenja i tri pumpne stanice sa pripadajućim cjevovodima. Jako je bitno napomenuti da ovdje nisu uključeni troškovi električne energije i isti  na godišnjem nivou iznose oko 500.000,00 eura a obaveza plaćanja istih je po DBFO ugovoru bila DOO Vodovoda i kanalizacije Budva jer je ovo društvo preko računa za vodu vršilo naplatu usluge prečišćavanja za korisnike koji su bili priključeni na sistem za prečišćavanje otpadnih voda.

Društvo je shodno Zakonu o komunalnim djetnostima predalo svu potrebnu dokumentaciju regulatornoj agenciji za energetiku i komunalne djelatnosti za dobijanje saglasnosti na cijene svojih usluga. Radulović napominje da usluge prečišćavanja otpadnih voda shodno navedenom zakonu će se naplaćivati preko računa za vodu i da će to biti još jedna stavka na ovim računima građana. Prije toga je bilo potrebno da SO Budva usvoji njihov godišnji plan kao i da da saglasnost na cijenu kako ovih tako i usluga Vodovoda i kanalizacije, doo Budva a što se zbog neodržavanja sjednica i nije dogodilo pa će finansiranje ovog društva i dalje biti iz opštinskog budžeta.

Planovi za naredni period zavise o sredstava na koje možemo računati da Opština Budva može da izdvoji za unapređenje i modernizaciju kako samog postrojenja tako i pumpnih stanica i izgradnji novih cjevovoda i postrojenja. U potpunosti smo u saglasnosti sa opštinom da unapređenje sistema aeracije ima najveći prioritet i gotovo svakodnevno zajedno sa sekretarijatom za investicije radimo na iznalaženju najboljeg rješenja kojim bi se trajno eliminisali neprijatni mirisi.. Takođe radimo i na pripremi dokumentacije za određene rekonstrukcije i ugradnju opreme koja će omogućiti da troškovi za električnu energiju budu smanjeni. Od velikog značaja za dalje nesmetano funkcionisanje sistema je izuzetno važno i da se izgrade havarijski ispusti na pumpnim stanicama Zeps i Belvi jer kako sada stvari stoje da u slučaju bilo kavog ispada neke od ove dvije pumpne stanice bi dovelo do ekološke katastrofe. Velikim problem u funkcionisanju postrojenja predstavlja ogroman dotok atmosfeskih voda zbog postojanja nelegalnih priključaka kojim su atmosferskih kanala povezani  na fekalnu kanalizaciju a ova pojava je izrazito vidljiva u toku kišnih dana. To predstavlja jako veliki problem i može da dovede u pitalje kompletan tehnološki proces na postrojenju pa planiramo izgradnju tkz. Bypass-a koji bi se aktivirao u tim trenucima kada ulazna voda nakon procesa mehaničkog prečišćavanja kao i odvajanja masnoće zadovoljava parametre da bude ispuštena direktno u podmorski ispust. Do sada su samo Budvansko polje i Bečići priključeni na sistem za prečišćanaje i namjera Opštine Budva je da u narednom periodu i drugi djelovi Budve budu takođe uključeni u sistem za prečišćavanje. Područja Kamenaova, Pržna i Svetog Stefana su prvi djelovi Budve koji se u narednom periodu planiraju povezati na sistem za prečišćavanje a za to je potrebno da se izgradi podmorski potisni cjevovod od Svetog Stefana do pumpne stanice Belvi u Bečićima u dužini od cc 5km. Ova investivija je od velikog značaja zbog važnosti ovih područja za crnogorski turizam. Sadašnjim planovima za teritoriju opštine Budva je planirana izgradnje i još 3 postrojenja za prečišćavanje i to na Jazu, Reževićima i Buljarici za područje Petrovca i Buljarice.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti